CADS – Community Advisors

„Digital Streetwork“ dla pracowniczek i pracowników z UE w Niemczech

Projekt modelowy „CADS – Community Advisors – Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland” kontynuuje i rozwija wypracowane z powodzeniem w ubiegłych latach dla Instytucji ds. Równego Traktowania Pracowników Unijnych unikatowe podejście do proaktywnej działalności informacyjnej i doradczej w mediach społecznościowych – tzw. Cyfrowy Streetwork, ukierunkowanej na osoby z krajów UE pracujące lub poszukujące pracy w Niemczech. Cyfrowa metodologia, zweryfikowane prawniczo treści informacyjne i doradcze, wykorzystanie platform mediów społecznościowych oraz sieci instytucjonalnej mają zostać powiązane i rozbudowane w sposób oraz w stopniu umożliwiającym przekształcenie po zakończeniu Projektu wypracowanej w jego ramach skutecznej metodologii w stały program. Operujemy przy tym w dziesięciu językach – rumuńskim, polskim, bułgarskim, włoskim, hiszpańskim, węgierskim, chorwackim, greckim, angielskim i francuskim, badamy i analizujemy użyteczność innowacji technologicznych dla działalności informacyjno-doradczej oraz opracowujemy ofertę edukacyjną, kampanie informacyjne oraz nowe środki przekazu informacji dla naszych grup docelowych.

Za sprawą ustawy o swobodzie przemieszczania się i pobytu (niem. Freizügigkeitsgesetz) migracja z innych państw UE do Niemiec stała się wyjątkowo łatwa i jednocześnie stanowi jeden z najważniejszych przepływów migracyjnych. Niejednokrotnie proces integracji kończy się jednak niepowodzeniem m.in. z powodu złych warunków pracy oraz wykonywania pracy poniżej własnych kwalifikacji, co przyczynia się do ponownego podjęcia przez imigrantki i imigrantów z krajów unijnych decyzji o emigracji – tym razem z Niemiec. W związku z tym daje się od ponad pięciu lat zaobserwować przy wskaźniku salda migracji netto i brutto tendencję spadkową. Tym niemniej imigrantki i imigranci z UE stanowili jeden z głównych filarów wzrostu zatrudnienia w ostatniej dekadzie. Z tego względu coraz ważniejszym dla rynku pracy w Niemczech jest znaczące polepszenie warunków pracy pracowniczek i pracowników z UE, ażeby rzadziej dochodziło do podejmowania przez te osoby decyzji o przerwaniu procesu integracji i udaniu się na dalszą emigrację.

Projekt CADS wystartował w lutym 2023 r. mając za cel efektywne wspieranie pracowniczek i pracowników z EU w zakresie ich uprawnień oraz kompetencji na rynku pracy, w poszukiwaniu pracy, w zmaganiach z dyskryminacją i nierównym traktowaniem, jak również pozostałych procesach integracyjnych. Prowadzone jest w sposób modelowy poradnictwo dla imigrantek i imigrantów w przestrzeniach cyfrowych, w których osoby te wymieniają się informacjami, a jednocześnie przeciwdziała się krążącym tam nieprawdziwym informacjom.

 Projekt obejmuje dziewięć obszarów działalności:

  • Analiza i monitorowanie mediów społecznościowych ze szczególnym naciskiem na dziesięć największych grup migracyjnych z obszaru Unii Europejskiej,
  • Proaktywna i przystępna działalność informacyjno-doradcza w mediach społecznościowych skierowana do imigrantek i imigrantów z UE, kontrola jej jakości oraz jej dokumentacja, uzupełniane przez przeciwdziałanie nieprawdziwym informacjom,
  • Tworzenie multimedialnych materiałów informacyjnych, uzupełnione ofertą E-Learningową,
  • Pilotażowe przeprowadzanie oraz ewaluacja innowacyjnych kampanii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branż, w których występuje podwyższone ryzyko niestabilnych i opartych na wyzysku warunków pracy, jak również grup docelowych, dotarcie do których z wykorzystaniem klasycznej metodologii byłoby utrudnione lub niewystarczająco efektywne,
  • Przemiany technologiczne, w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego oraz potencjał ich zastosowania w pracy informacyjnej i doradczej,
  • Ustanowienie organu doradczego złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli organizacji imigranckich oraz specjalistek i specjalistów, w celu koordynacji strategicznych decyzji, ustaleń i założeń projektu.
  • Cykliczne przeprowadzanie (specjalistycznych) wydarzeń oraz warsztatów we współpracy ze strategicznymi partnerkami i partnerami, dotyczących merytorycznych i metodycznych aspektów pracy informacyjnej oraz doradczej dla imigrantek i imigrantów z krajów unijnych, jak również służących tzw. Networkingowi oraz zacieśnianiu sieci kontaktów i współpracy w jej ramach,
  • Tymczasowe wdrożenie oddzielnej oferty doradztwa dla osób pracujących w charakterze opiekunek i opiekunów osób starszych w niemieckich prywatnych gospodarstwach domowych (tzw. Live-Ins) oraz przygotowanie jej do transferu poza Projekt,
  • Opracowanie modelu i długofalowe ugruntowanie proaktywnej metodologii pracy doradczej i informacyjnej, jak również jej zakorzenienie jako stałego programu i integralnej części składowej regularnego systemu doradztwa w Niemczech.

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników z UE przy Pełnomocniczce Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Przeciwdziałania Rasizmowi ma za zadanie wspierać imigrantki i imigrantów z UE w korzystaniu z uprawnień przysługujących im w Niemczech w ramach swobodnego przepływu pracowników. Finansuje ona projekt CADS – Community Advisors Cyfrowy Streetwork dla pracowniczek i pracowników z UE w Niemczech, który jest realizowany przez Minor – Digital.