CADS – Community Advisors

Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland

Модел-проектът “CADS – Community Advisors – Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland” доразвива успешния подход за проактивно консултиране и информиране на работниците и търсещите работа граждани от ЕС – „Digital Streetwork“ – в социалните мрежи, който през последните години беше успешно концептуализиран за Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС към Федералното правителство. Дигиталният подход, правно провереното консултиране и информиране, използваните социални платформи и институционалната мрежа биват разработени така, че успешният метод в края на проекта да бъде продължен в постоянна програма. В проекта работим на десет езика – румънски, полски, български, италиански, испански, унгарски, хърватски, гръцки, английски и френски, като тестваме и оценяваме технически иновации за информационна и консултантска работа и разработваме възможности за обучение, информационни кампании и нови медии за нашите целевите групи.

Благодарение на Закона за свободно движение в ЕС (Freizügigkeitgesetz) миграцията от други страни в ЕС към Германия е особено улеснена и същевременно е един от най-важните миграционни притоци. Често процесът на интеграция се проваля, най-вече поради лоши условия на труд и работа под собственото квалификационно ниво, в резултат на което имигрантите от ЕС също мигрират отново – този път извън Германия. В съответствие с това брутната и нетната миграция намаляват от повече от пет години. Въпреки това имигрантите от ЕС са един от основните стълбове на растежа на заетостта през последното десетилетие. Ето защо за пазара на труда е все по-важно условията за работниците от ЕС в Германия значително да се подобрят, така че да има по-малко неуспешна интеграцията и по-малко повторна миграция извън Германия.

Проектът CADS стартира през февруари 2023 г. с цел ефективна подкрепа на работниците от ЕС относно правата и компетенциите им на пазара на труда, при търсенето на работа, при справянето с дискриминацията и в други интеграционни процеси.

Целевата група получава модел на консултация в дигиталните пространства, където обменя информация, и същевременно се противодейства на дезинформацията, която се разпространява там.

Проектът работи в девет области на действие:

  • Анализ и мониторинг на социалните мрежи и пространства с фокус върху десетте най-големи мигрантски групи в ЕС,
  • Проактивна и леснодостъпна информационна и консултативна дейност в социалните мрежи за новопристигнали граждани от ЕС, осигуряване на качество и документация, допълнени от борба с дезинформацията,
  • Създаване на мултимедийни информационни предложения, допълнени от предложения за оналйн обучение,
  • Тестване и оценяване на иновативни информационни и консултантски кампании с акцент върху секторите, засегнати от повишен риск от несигурни и експлоататорски условия на труд, както и използване на класическа методология за целеви групи, които не могат да бъдат достигнати достатъчно ефективно,
  • Технически разработки, най-вече в областта на изкуствения интелект и машинното самообучение, и техният потенциал за приложение в работата по информиране и консултиране,
  • Създаване на консултативен съвет от мигрантски организации и експерти, който да координира стратегическите решения, изводи и плановете на проекта,
  • Редовно провеждане на (експертни) събития и уъркшопи със стратегически партньори, които се занимават със съдържателни и методологически въпроси на информационната и консултантската дейност за имигранти от ЕС и служат за създаване на мрежа от контакти и координация,
  • Временно провеждане на отделна консултантска услуга за работещите като болногледачи и социални асистенти в германски частни домакинства (т.нар. Live-ins) и подготовка за прехвърлянето ѝ извън проекта,
  • Разработване на модел и трайно установяване на методологията за работа по консултиране и информиране, както и утвърждаването ѝ като постоянна програма и постоянен компонент на системата за редовно консултиране в Германия.

Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС към Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и същевременно Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма има за задача да подпомага имигрантите от ЕС при упражняването на правата, които им се полагат в рамките на свободното движение в Германия. То финансира проекта CADS – Community Advisors – Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland, който се осъществява от Minor – Digital.

контакт:

Rossina Ferchichi

r.ferchichi@minor-digital.de