Choroba podczas urlopu 

Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany urlop – a tu choroba! 

Co zrobić w takiej sytuacji?  

Gdy pracowniczka*nik zachoruje w trakcie urlopu, stając się przez to niezdolną*nym do wykonywania pracy, to te dni choroby nie będą liczone jako jej/jego dni urlopowe. Zamiast tego, pracodawca zobowiązany będzie do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (niem. Entgeltfortzahlung). Powodem jest fakt, że odpoczynek – będący celem urlopu wypoczynkowego – nie może zostać w tej sytuacji osiągnięty.  

Ważne jest jednak, aby wykonać kilka określonych kroków. 

Poniższy komiks wyjaśnia, jak należy się zachować w przypadku zachorowania w trakcie urlopu.  

Poniżej znajduje się też również krótka lista kontrolna kroków do wykonania: 

 

  1. Niezwłocznie należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania pracy (pot. zwolnienie lekarskie): zaświadczenie to musi zawierać informacje o rodzaju choroby, datę stwierdzenia niezdolności do pracy, datę początkową i przewidywany czas trwania choroby, adres miejsca pobytu oraz pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie. 
  2. Jak najszybciej należy poinformować pracodawcę o chorobie poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie oraz przekazać zaświadczenie lekarskie.  
  3. Należy zgłosić się do swojej kasy chorych (niem. Krankenkasse): konieczne jest przesłanie zaświadczenia lekarskiego oraz rachunków za poniesione koszty leczenia i leków.  
  4. W razie spowodowanego chorobą przerwania urlopu i powrotu do domu, należy poinformować o tym pracodawcę i kasę chorych.  
  5. Uwaga: Urlop nie ulega  automatycznemu przedłużeniu w przypadku zachorowania. Pracowniczka*nik musi zjawić się w miejscu zatrudnienia, gdy tylko odzyska zdolność do wykonywania pracy oraz upłynie udzielony przez pracodawcę okres urlopu.  
  6. Pracodawca musi  zapewnić pracowniczce*kowi możliwość wykorzystania utraconych w wyniku choroby dni urlopu w innym, odpowiednim terminie.